onsdag 2. februar 2011

Porno, forbud og ytringsfrihet

En debatt i Stavanger bystyre mandag ble utløst av et innbyggerinitiativ initiert av Kvinnegruppa Ottar som ville at kommunen måtte få stengt Love Shop og erklære Stavanger som pornofri sone.

Bystyret mente fornuftig nok at dette ikke er en kommunal oppgave, og tok saken til orientering. Dersom det selges filmer som kan rammes av straffelovens bestemmelser, bør dette anmeldes og etterforskes på vanlig måte. Men flere fremholdt det positive i at lovens bestemmelser om mulighet for innbyggerinitiativ ble brukt.

Representanter for Ottar har tidligere sagt at ”vi har nå fått et lovforbud mot kjøp av sex. Den logiske konsekvensen må være et lovforbud mot kjøp av porno. Det er et paradoks at det er ulovlig å kjøpe kvinner på gata, mens det er lovlig å kjøpe kvinner som viser seg fram på nettet, i blader og i filmer. Også porno er handel med kvinner”. (Marielle Leraand, leder for Kvinnegruppa Ottar i Oslo).

Dette forbudet måtte i så fall gi en helt ny §204 i Straffeloven, der det i dag heter: ”Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang. Som pornografi regnes ikke kjønnslige skildringer som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål”.

Dagens praksis rammer ikke fremstilling av ”alminnelig seksuell aktivitet” som samleie, onani, oralsex og liknende frivillige aktiviteter mellom voksne personer, hetero- eller homoseksuelle. Det som i dag rammes av loven er fremstilling av barn, lik, dyr, vold og tvang.
(Les mer om grensen mellom lovlig ogf ulovlig pornografi her)

Uansett hvor mye man måtte mene at porno er miljøforurensende søppel, er det grunn til å minnes tidligere pornodebatter, først og fremst relatert til litteratur (Hans Jæger, Christian Krohg, Agnar Mykle, Jens Bjørneboe.

Like før årtusenskiftet var jeg medlem av Ytringsfrihetskommisjonen, som foreslo en ny formulering i Grunnlovens bestemmelse om ytringsfrihet. Vi presiserte at ytringsfrihet ikke bare består i en frihet til å ytre hva man vil, men også en frihet til å motta de ytringer man ønsker.

Vi drøftet fem sentrale argumenter mot pornografi og vurderte deres styrke opp mot ytringsfriheten. De fem argumentene og våre bemerkninger så slik ut:

1. Pornografi er/kan være skadelig for den enkelte
Skadepotensialet er ulikt for ulike former for pornografi, pornografi virker ulikt på barn og voksne og vil ha ulik effekt på den enkelte avhengig av livssituasjon, psykiske faktorer m. v. Dette er klart et argument som må tas alvorlig, og det er det sentrale argumentet for aldersgrenser og andre tiltak for å hindre at mindreårige eksponeres for pornografi. Så langt det rekker var det etter kommisjonens oppfatning også et gyldig argument overfor voksne brukere.

2. Pornografi er/kan være skadelig for samfunnet i form av moralsk forfall
Det er vanskelig å opprettholde den alminnelige seksualmoral ved hjelp av straff.. Å avvise et forbud begrunnet i moral er imidlertid ikke det samme som å stille seg likegyldig til et moralsk forfall. Poenget er bare at moral må opprettholdes ved hjelp av sosiale sanksjoner og andre virkemidler i det sivile samfunn

3. Pornografi er skadelig for deltakerne
Overfor voksne personer kan dette være paternalistisk, mens det åpenbart har gyldighet overfor barn og er det sentrale argumentet for totalforbudet mot barnepornografi.

4. Pornografi hindrer kvinner i å ytre seg
En variant av dette er at når sterke grupper dominerer det offentlige rom med sine ytringer, blir det mindre plass til andre. De som ikke slipper til, blir gjennom dette tvunget til taushet. Argumentet peker åpenbart på et reelt forhold og et reelt problem – den faktiske ytringsmuligheten påvirkes av mengden og kvaliteten på de andre ytringene som også framføres på torget.

En annen variant sier ikke bare at kvinner ikke når fram med sine ytringer fordi pornografien er dominant og tar opp plassen. Den sier i tillegg at pornografiens kvinnebilde forandrer publikums oppfatning av den kvinnelige taler, hennes karakter, ønsker, behov og standpunkter, og kan kanskje også forandre hennes egen oppfatning av hvem hun er og hva hun vil.

Når kvinner sier nei, lærer man av pornografien at hun egentlig sier ja. Pornografien gjør det derfor umulig for kvinner å delta effektivt i den prosessen ytringsfriheten skal beskytte – nemlig ideenes kamp om opinionens gunst.

Kommisjonen var enig i at det er all grunn til å hjelpe fram synspunkter og ytringer fra grupper som har problemer med å bli hørt, men det er ikke holdbart å nekte noen å ytre seg med den begrunnelsen at andre skal slippe fram. Staten må gjerne bygge større kasser til å stå på eller kjøpe megafon til de med spede stemmer, men staten kan ikke nekte andre å holde sine taler.

5. Pornografi er – på samme måte som rasistiske ytringer – en kollektiv ærekrenkelse av en undertrykt gruppe, og som sådan hindrer den likestilling og likeverd.
Dette argumentet setter frihet opp mot likhet, og innebærer dermed kjent stoff, bl. a. fra konflikten mellom hatefulle ytringer og vern mot diskriminering. Når pornografer (og rasister) nektes ytringsfrihet på dette grunnlaget, er det fordi deres ytringer – deres bidrag til på den offentlige scene – oppfattes som en forurensing. De motarbeider og lager vansker for gode krefter som vil løfte alle deler av folket til en bedre, mer likestilt framtid.

Slike mennesker kan vi få fjernet fra våre hjem, vi kan fjerne dem fra arbeidsplasser (seksuell trakassering, rasistisk mobbing), de kan kanskje utvise fra skoler etc. Men tar man likheten på alvor – den likheten som ligger i lik rett til å ytre seg – kan man ikke fjerne dem totalt fra samfunnet. Man kan motarbeide dem, men ikke vedta lover som forbyr deres ytringer – så sant det er rene ytringer og ikke oppfordring til iverksettelse av straffbare handlinger.
Det ville i så fall være i strid med de mest grunnleggende likhetsbestemmelser av alle – nemlig lik rett til å delta i den politiske prosess og lik rett til gjennom sin eksistens å sette avtrykk på det moralske miljø.

I ytringsfriheten ligger det ingen rett til å bli hørt eller å få innflytelse, bare en rett til å forsøke å oppnå et publikum. I et samfunn basert på en slik likhet kan man ikke utelukke synspunkter ved lov, bare få synspunktene diskreditert gjennom avsky, forakt og latterliggjøring.

Ytringsfrihetskommisjonen mente at forbud mot pornografi – enten i form av totalforbud eller mer begrenset i form av et spredningsforbud – må på samme måte som andre innskrenkninger i ytringsfriheten oppfylle det hovedkriteriet for Grunnlovsformuleringene om, ytringsfrihet,. Det vil si at inngrepet må la seg forsvare ”holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse.” Dette innebærer bl. a. at man må klarlegge hvilke av de tre prosesser som ytringsfriheten verner som blir forstyrret ved det aktuelle inngrepet.

I de mer litterære utuktssakene fra 1950- og 60-tallet grep forbudene forstyrrende inn i det da pågående, demokratiske ordskifte om hvilken plass seksualiteten skulle ha i offentligheten. Det må kunne legges til grunn at forfatterne – i større eller mindre grad – hadde et ønske om å frigjøre seg selv og andre fra det de så som negative tabuer. Dette ble naturlig nok en kraftig utfordring for dem som mente de herskende normer var de riktige, og eneste forsvarlige. Et forbud mot visse ytringer fra den ene part griper i en slik situasjon direkte og forstyrrende inn i den demokratiske prosess, dvs. den alminnelige debatt om hva som bør holdes for riktig. I ettertid ser vi at forbudene ikke virket – et mer åpent syn på seksualitet har vunnet frem fordi flertallet – av ulike grunner – var mest lydhøre overfor den nye tids argumenter.

Kommisjonen hadde vondt for å se at fravær av forhåndssensur av film for voksne i seg selv skulle føre til økt spredning av ulovlige pornografiske eller grovt voldelige filmer. Innsatsen mot ulovlige levende bilder vil i første rekke være en oppgave for politiet. Produsenter, distributører og forhandlere av ulovlig pornografi sender ikke sine videofilmer til forhåndsgodkjenning men satser på lite synlige salgskanaler, som postordre, bakgårdsbutikker og betal-TV via satellitt. For barneporno foregår distribusjonen helt i det skjulte.

For mindreårige som mottakere kan det være nødvendig med forhåndskontroll. I vårt forslag til ny Grl. § 100, 4. ledd åpnes det derfor opp for forhåndssensur av levende bilder som skal vises for personer under 18 år. En slik sensur vil i praksis si at den som ønsker film, video eller dataspill på kommersiell basis distribuert til umyndige ikke lovlig kan gjøre dette før et kompetent organ har fastsatt aldersgrenser.

Kommisjonen gikk derfor inn for for forhåndssensur av levende bilder som skal vises for personer under 18 år. En slik sensur vil i praksis si at den som ønsker film, video eller dataspill på kommersiell basis distribuert til umyndige ikke lovlig kan gjøre dette før et kompetent organ har fastsatt aldersgrenser.
Det er viktig å ta hensyn til mennesker som ikke ønsker å bli utsatt for kjønnslige skildringer i hverdagen. Regler om tid og sted for når visse støtende ytringer er tillatt er langt mindre betenkelig enn et totalforbud. Det sentrale er at ytringene lovlig kan fremsettes og mottas, ikke at de kan framsettes over alt og hele tiden.

Grunnlovens § 100 og EMK art. 10 verner både retten til å ytre seg, og retten til å motta ytringer. Forhåndssensur av pornografi må anses som et inngrep i den formelle ytringsfrihet (retten til i det hele tatt å kunne ytre seg), og det må stilles strenge krav til slike inngrep for at det ikke skal bli ansett som krenkelse.

De er viktig å ta hensyn til mennesker som ikke ønsker å bli utsatt for kjønnslige skildringer i hverdagen. Regler om tid og sted for når visse støtende ytringer er tillatt er langt mindre betenkelig enn et totalforbud. Det sentrale er at ytringene lovlig kan fremsettes og mottas, ikke at de kan framsettes over alt og hele tiden.

”Sed og skikk forandres meget, alt som tidene lider, og menneskenes tro forandres og de tenker anderledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager” (Sigrid Undset)

(Ytringsfrihetskommisjonens innstilling finnes på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/1999/nou-1999-27/7.html?id=142126)

Blogglisten

103 kommentarer:

 1. Jeg skjønner ikke forskjellen på punkt 3 og prostitusjon, som er forbudt å konsumere. Det er jo mye de samme som har disse "jobbene", altså mange som er traumatisert av seksuell vold tidlig i livet.

  SvarSlett
 2. De som ikke liker porno kan da la være å kjøpe det selv, det er generelt maktsykt å ville innskrenke andre menneskers frihet fordi man selv ikke liker ett eller annet.

  SvarSlett
 3. oyvinds: Hensynet til dem som er i sexbransjen, veier tyngre enn kundenes.

  Selv folk som ikke kjøper porno, rammes av den. Mange kvinner må i sin hverdag kjempe for et liv uten porno. Det kan være far i huset som okkuperer stuas TV for å se grisefilmer eller lar grisebladene ligge og flyte der resten av familien også bor.

  Ikke alle kan tenke seg å la pornokjøpere få smake sin egen medisin. Jeg kjenner til et tilfelle der far til en tenåringsjente var fast leser av et manneblad. Han fikk seg et realt sjokk den dagen han fikk se sin egen datter posere. Først ble han rasende på henne, men så - til datterens store glede - sluttet han å kjøpe bladet.

  SvarSlett
 4. Takk for godt og lærerikt og dermed nyttig blogginnlegg!

  SvarSlett
 5. Helt enig med oyvind over her, om man ikke vil se det, så la være å kjøpe det!

  SvarSlett
 6. Sigrun:
  "Ikke alle kan tenke seg å la pornokjøpere få smake sin egen medisin. Jeg kjenner til et tilfelle der far til en tenåringsjente var fast leser av et manneblad. Han fikk seg et realt sjokk den dagen han fikk se sin egen datter posere. Først ble han rasende på henne, men så - til datterens store glede - sluttet han å kjøpe bladet. "

  Snakker om oppkonstruert og lite troverdig historie. Jenta ville ikke la faren lese bladet, men ønsket selv å brette seg ut i samme blad? jada

  SvarSlett
 7. Hei, Magne fra VG Nett her. Nå har jeg lagt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG.

  SvarSlett
 8. I Norge er vold og drap forbudt. Likevel er fremstilling av vold og drap i tekst, bilder eller film folkeunderholdning. Den pop TV-serien CSI er jo rene likpornoen.

  Sex er i motsetning til vold og drap lovlig, det er endog ganske hyggelig (som regel). Hva er da logisk i å forby bilder av sex eller nakne personer?

  SvarSlett
 9. Jeg må si meg enig med oyvinds .

  Og hvis det er sånn at det er fedre som sitter i stua og ser på porno mens mindreårige er til stede, eller lar mannebladene flyte omkring, så er det faren man må gjøre noe med, og ikke salget av porno og blader med lettkledde damer.

  Jeg mener noen her burde tenke som om en gang til før de langer ut om hvor mye de som person misliker at porno er lovlig her i landet.

  SvarSlett
 10. Hvorfor vi har regler på at pay-tv, og annet er for meg helt på trynet når det gjelder prono. Kan man sette krav til de som selger, og dermed også passe på at de fölger disse kravene som blir satt av staten..

  Se til Sverige

  SvarSlett
 11. For kvinner, de ser ikke på porno..

  SvarSlett
 12. "Vi presiserte at ytringsfrihet ikke bare består i en frihet til å ytre hva man vil, men også en frihet til å motta de ytringer man ønsker. "

  Det utsagnet bør du nok tenke over en gang til. Det er totalt selvmotsigende. Vi kan ikke bruke ytringsfrihet som et våpen mot ytringer.

  Jeg finner det merkelig at du, som mann, setter fokus på kun den kvinnelige siden av pornobransjen. For kvinner er det tilsynelatende nedverdigende. Menn derimot. De blir vel framstilt akkurat som de er i virkeligheten, de? Ikke noe nedverdigende der, vel? Alle menn er jo muskuløse amfetaminsniffende viagraknaskere med kronisk ereksjon... Hvem tror du tjener best i pornobransjen? Kvinnene, som er stjerner og dyrket... eller mennene som er anonyme duracell-dudes? Er det virkelig kvinnene som lider mest i pornobransjen?

  Ironisk at du ikke har tenkt over dette selv. Jeg er ikke for porno, men jeg brenner for ytringsfrihet. Og ytringsfriheten bør ikke omformuleres og innskrenkes av radikalere. Ytringsfrihet er frihet til å ytre. Verken mer eller mindre.

  SvarSlett
 13. i pensumsboken min i sosialpsykologi pratet forfatteren om den økende mengden voldelig porno på film og tv de siste årene. argumentene hans fallt litt til jorden når det eneste eksempelet han kunne nevne var gone with the wind. 99 % av alle pornofilmene jeg har sett handler om glade, pene, modne og nakene mennesker som koser seg sammen

  SvarSlett
 14. Penetrasjon er voldtekt, ifølge Ottar. Så man kjemper et par tusen vindmøller for å si det slik.

  SvarSlett
 15. ..kjemper mot et par....

  SvarSlett
 16. "For kvinner, de ser ikke på porno.."

  setter du kansje kvinner i en stereotypsik bås her kansje?
  kjenner da flere venninner som ser på porno.

  SvarSlett
 17. Jeg lar min kommentar bli kort:
  For dumt til å kommentere inngående.

  SvarSlett
 18. ganske kjedelig hverdag uten porno.. litt bra å se på deilige damer daglig enn å se ottar medlemmer whine...

  SvarSlett
 19. Ottar er det værste som finnes. Lukter reker lang vei her..

  SvarSlett
 20. Nå har det seg slik at pornoloven i norge er vekk. Nå kan faktisk NRK sende porno usensurert etter kl. 24. (lovlig porno)Det er bra, men de gjør det ikke.
  Jeg har aldri forstått det med å forby salg av porno eller kjøp av sex.
  Kvinnegruppa OTTAR er på banen igjen. Forby salg av porno i Stavanger. Gjør Stavanger porno fritt.
  Hva er galt med litt pornografisk literatur?
  Tar du bilde av et par i en sexuell stilling er det porno.
  Tar du samme settingen og maler det på et lerret, ja da er det kunst.????!!
  Står en mann i et vindu naken og en kvinne på veien ser dette, så er mannen blotter.
  Står en kvinne naken i et vindu og en mann står på veien og ser dette er mannen kikker!!!?

  De kan begynne med å fjerne alle de nerigianske prosituerte som jobber langs kaiannlegget i Stavanger.(mye av dette i alle de store byene i norge)
  Hvorfor er det blitt en lov om dette?
  Noe av greia må vel være at du straffer KJØPER og SELGER for å bli kvitt et problem.
  Hvorfor skal de som selger sex få opperere fritt? Agresive er de også.
  Vist det er så synd på disse kvinnene som selger sex som flere vil si. Ta de da bort fra gata og send dem tilbake til sitt hjemland.
  En kjøper av sex får 8.000 kr. i bot. Den som tilbyr og selger sex får ikke noe form for straff.
  Jeg forstår ikke det.
  Nå i slutten av denne mnd. så er det VM i Oslo. Her må det vel være et marked for kjøper og selger av sexuelle tjenester, og politiet som bøtlegger kjøper og lar selger av sex gå fri for å selge mer.
  Heia Norge.

  SvarSlett
 21. mmmh reke smørbrød..

  SvarSlett
 22. ha ha ha så latterlig. Jarra porno er forferdelig, dakar Jenna Jameson, har et miserabelt liv..

  SvarSlett
 23. hehe, faktisk litt latterlig att kvinner er så redd porno idag, trodde dem hadde kommet litt lengre, maser jo stadig vekk om likestilling osv.

  kanskje dere burde se litt mer moderne porno, finnes alle slags kategorier å velge mellom, så de fleste bør finne noe som fenger.

  SvarSlett
 24. Når det gjelder porno, så er det enkelt å se om deltakerne er villige eller ikke, med mindre man er blendet av en aktivitet man ikke liker selv.

  Om man betaler cash, eller via middag eller andre tjenester er ingen forskjell.
  Kjøperen er den svake part i saken, derfor bør forbud ligge på salg, ikke kjøp. Kjøp av sex og dop er samme sak, å dekke et behov. Ingen kjøper sex eller dop om det er tilgjengelig gratis...

  SvarSlett
 25. Jeg leste til Ottar.

  SvarSlett
 26. La menn være menn :)
  butikken i stavanger har ikke akkurat reklame i vinduet heller, syntes at du må sjøl velga om du vil kjøpe eller se.

  SvarSlett
 27. Rett og slett noe av det mest tragiske jeg har lest på en stund.
  At noen feminister som ikke får seg noe fordi mannen er mer opptatt av å se på porno enn dine ubarberte legger har lov til å uttale seg om noe som helst gjør meg sykt irritert.
  Tenk dere litt om før dere begynner å lange ut med totalt usaklige argumenter med noe dere ikke kan noe som helst om. At kvinner blir nedverdiget i porno skjer vel av og til det, men de fleste som gjør det gjør det frivillig, akkurat som med prostitusjon og. Innemiljøet i prostitusjon er vanvittig stort og dette er jenter som velger selv å gjøre det fordi de ikke gidder annet arbeid og de er glad i sex, noe som gjør det perfekt for de.
  Hadde pornografien forsvunnet eller blitt ulovlig tror jeg vi hadde fått ganske mange kriminelle her til lands, folk som aldri ville gjort en flue fortred men som blir stemplet og satt i bås som perverse fordi kanskje ikke sex livet er helt som det burde ha vært eller fordi de har en mangel på partner.
  Jeg ser ganske mye på porno selv om jeg har partner, da jeg har såpass høy sex lyst at det hun kan gi meg ikke dekker behovet mitt, og før vi ble sammen gikk jeg ikke rundt på byen og så for meg alle jentene i de verste pornografiske stillingene. Jeg syns ikke noe mindre om kvinner av å ha sett en pornofilm og jeg kjenner faktisk noen som har spilt i amatørpornofilm som jeg har sett, og det tenkte jeg ikke over engang når jeg pratet med vedkommende.

  Usaklig innlegg, teit av VG linke til den smørja her

  SvarSlett
 28. Jeg tror flertallet av kvinner ser eller har sett på porno. jeg ser på porno, mine venninner ser på porno... til Ottar damene.. sette dere ned en kveld, med kjæresten, eller alene (eller med vibratoren) og prøv.. er rimelig sikker på at du ikke synes det er så ille da.. jeg mener heller det gjør oss mer sexy. jeg føler meg iallefall mer sexy etter å ha sett på!

  SvarSlett
 29. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett
 30. Kvinnegruppen Ottar kan pakke sammen, bli muslimer og flytte til Iran eller Pakistan, Afganistan, Somalia..etc

  der kan de gå med en telt på hodet og sikkert skal de ikke se på porno

  de kan bare klappe igjen her i Norge!

  Ja til frivillig prostitusjon!!! Ingen trenger å blande seg i om jeg skulle ønske å låne vagina mi til menn mot penger.

  Det er for hel hvete MIN vagina og jeg gjør hva jeg vil med DEN. Basta!

  SvarSlett
 31. Ottar gjør meg sint pga. det er 99% stygge damer som mener at "penere" menneser ikke skal kunne ha glede av hverandre.

  SvarSlett
 32. Dette er hva som skjer når mennesker i Norge kjeder seg. Da er det på tida å lage litt kvalme.

  SvarSlett
 33. Porno er grusomt av flere grunner, skal fortelle en. Idag er de som starter i pornobransjen gjerne 18 år gamle. De sender bilder til agenter for pornobransjen og forteller gjerne hva de er "villig" til å gjøre. Ett eksempel på dette er Sasha Grey, en av de største pornostjernene i verden idag. Innen hun var 18 år hadde hun spilt i over 80 pornofilmer, hvorav hun hadde hatt gruppesex med flere menn i samtlige av videoene. Kjæresten hennes på den tiden var 32 år gammel, og hun 18. Agenten hennes er en stygg, uattraktiv mann med ølmage. Alt dette kan dere selv se på youtube, søk "Tyra Banks show Sasha Grey". Viser ei ung pen jente, som er forført av et sykt samfunn. Den som ser det intervjuet og ikke legger bort pornoen når de er i sitt ensomme hjørne, er faktisk veldig kalde og kyniske mennesker. Dere blir nok ensomme i livet tror jeg, ingen damer tiltrekkes av noe slikt. Man kan være anti porno uten å være medlem av Ottar. Dårlig og oppbrukt argument fra ensomme menn som aldri får seg noe i virkeligheten.

  SvarSlett
 34. Hun innrømmet å ha sex med 50 åringer, hun var selv 18. Piken fremsto som kald og ødelagt, noe Tyra Banks påpekte. Dette er pornoindustriens bakside, misbruk av umodne mennesker. Det er mange avdanka pornostjerner som advarer kraftig mot pornoindustrien. Men det gidder ikke de feite mannfolka (som også sitter på chat roulette med pikkene sine foran unge jenter) å ta innover seg. Tapere

  SvarSlett
 35. blir helt ring av å lese enkelte kommentarer her.Jenter blir pornostjerner fordi de elsker sex?? Hva slags tankeløst argument er det. Hva vet en 18 åring om hva hun vil bli merket med resten av livet?? Jeg vet at da jeg var 18 hadde jeg helt andre verdier enn jeg har idag. (25 år) Har lært hva kjærlighet er, det handler om mer enn kropp og sex. Synes synd på de mennene som var så enkle at de giftet seg med en kropp, og idet kroppen er hårete og ekkel (som noen påpeker) så må de inn på pornosider og se fellessklier for å føle noe. Så tragiske dere er.

  SvarSlett
 36. Mye av kommentarene ovenfor er basert på subjektive meninger, og enkeltopplevelser. Her er noen vitenskaplige tall som er fra store forskningstuder på pornografi.

  - 12% av alle websider er pornografi (Ropelato,2009)
  - I gjennomsnitt blir barn eksponert for pornografi (på nett) i en alder av 11 år (USA)
  - Forskning viser at barn blir 1) mer tolerante med tanke på vold overfor kvinner, 2) mer tolerante for utroskap (Greenfield, 2004).
  - Voksne mennesker skaper en avhengighet gjennom frigjøring av kroppens eget belønningshormon, dopamin, gjennom pornografi.

  Dette er fakta og ikke synsing. Spørsmålet blir derfor ikke om det ER sånn - det kan du finne om du bruker tid på å lese om studiene overfor. Spørsmålet blir derimot om det er slik vi ØNSKER å ha det, og om det er slik vi ØNSKER at utviklingen skal fortsette?

  SvarSlett
 37. En ting til dere i Ottar, vil dere ikke se porr, ikke skru på porr, blir dere støtt av en sjappe med dildoer å filmer, vi andre som er glad i både porr og dildoer må få lov til det uten at dere bryr dere, takk gud for at dere ikke har større gjennomslagskraft enn dere har, da hadde vi vell være tilbake til den seksuelle moralen på 1800 tallet, vi lever i det nye samfunne, det frie samfunnet. så slutt å bry dere med dette, og la folk kose seg, å heller bry dere om viktigere ting her i norge, som gamle som fryser ihjel i hjemmet, skoler som forfaller, veier som er like jævlig som i somalia, gjør dere samfunnsnyttige, å slutt å bry dere om folk liker å vil ha porr.

  SvarSlett
 38. Hahaha.. for noe latterlige greier.

  Lenge siden dere fikk dere noe?

  SvarSlett
 39. Dette syns jeg er kjempe bra! Ikke bare Stavanger, la hele Norge få bli et porno fritt miljø. Hvor jenter skal slippe å være sex objekter. Håper virkelig dere når frem!!

  SvarSlett
 40. Hm, linken til et interview med Marie Hartman ble visst faderlig fort slettet, var det i strid med oppfatningen om at porno er synonymt med vold og tvang?

  SvarSlett
 41. ottar burdes gjøres ulovlig

  SvarSlett
 42. hvis dere ikke liker verden finn ett tau.. politikken deres minner om fasisme, håper dere aldri kommer til makta! (as if)

  SvarSlett
 43. Utrolig mange mennesker som kaster bort tiden sin på tull...

  SvarSlett
 44. @Ole

  Støtter absolutt saklige diskusjoner, og da spesielt med bruk av kilder, men setter pris på at du faktisk oppgir ordentlige referanser og gjerne linker hvis du først vil heve debatten til et slikt nivå.

  Spesifikkt referer du ikke til kilder for dine punkt to og fire.

  Som et motargument til ditt punkt 3 vil jeg vise til studien "The effects of pornography: an international perspective" (Milton Diamond, 1998). Denne gjennomgår data over 20 år fra 1972 til 1995 og belyser det faktum at selv om forbruk av pornografi har økt betraktelig i Japan og USA (dette kan ikke lett kvantifiseres, så jeg anbefaler absolutt at en leser studien i sin helhet), har tilfellene av voldtekter sunket per innbygger. Noen mener at disse to statistikkene ikke nødvendigvis har noen direkte relasjon, og at nedgangen i overgrep kan skyldes andre faktorer som bedre utdannelse og opplysning i skolen og strengere straffer for forbrytere, men mitt poeng er at selv om forbruken av pornografi øker ser man ikke en tilsvarende økning av voldelig aktivitet mot kvinner.

  Det jeg ønsker å ta avstand fra er uttalelsen din om at det du fremstiller er "fakta og ikke synsing". Svært få ting i denne verden er sort hvitt, og enkeltstudier beviser lite. Helhetsbilder dannes kun over tid da ringvirkninger av sosiale endringer er omtrent umulige å forutse, hvilket er en enorm utfordring når det gjelder forskning og spesielt lovgivning.

  Jeg er helt enig i at mange til nå har argumentert på meget personlig og følelsesmessig grunnlag, noe som er uunngåelig på nettfora generelt sett.

  TL:DR;
  Min personlige oppfatning av pornografi er at den er kommet for å bli. Dette er en industri som genererer enorme inntekter for enkelte mennesker, og som bare øker i omfang. Det er derfor i min mening mer interessant å sørge for ryddige forhold for de som er involvert i stedet for et totalforbud.

  SvarSlett
 45. SPESS SWEET!!!!!!

  Jeg klikket på denne bloggen fordi det var bilde av ei ganske så veldreid berte på forsiden til VG. Her inne møter jeg tidenes innlegg fra en eller annen Fittstim "kvinne" (uspesifisert kjønn) som mener Stavanger bør være pornofri sone!

  Føler dere ikke dere veldig dumme? Syntes dere virkelig dette er et Lurt forslag?

  Jeg beklager usakeligheten, men jeg må bare si det:

  Tits or GTFO!!!

  SvarSlett
 46. Snakker om å nedverdige damer, men å bruke et uttrykk som "fellessklie" som i et av debatt inleggene ovenfor er vel evt. å nedverdige kvinnene som "er med på sånt av tvang" enda mer i tilfelle. Om man ser intervjuer med noen av disse damene så virker mange meget oppegående og intelligente. Det finnes såklart skremme historier, men det gjør det i alle bransjer også fotball.
  I syedet for å klage hele tiden, hvorfor ikke samle inn penger til utdanning osv. til disse damene som vil ut av prostitusjon/pornografi slik at de har et alternativ.
  Like det eller ikke, noen steder i verden eksisterer ikke nav og trygd men folk må fortsatt ha mat for å leve.

  Ser man litt mer til den seriøse delen av bransjen kan man jo se at det blir flere og flere kvinner bak kamera og bordell mammaer har vel eksistert hvor lenge som helst...

  Så hva med å rydde litt i egne rekker før man angriper alle menn som liker synet av en vakker kvinnekropp og samtidig synes det er det vakreste som er skapt?

  SvarSlett
 47. "Selv folk som ikke kjøper porno, rammes av den. Mange kvinner må i sin hverdag kjempe for et liv uten porno. Det kan være far i huset som okkuperer stuas TV for å se grisefilmer eller lar grisebladene ligge og flyte der resten av familien også bor."


  Man kan velge om man vil eller ikke vil bo med en gris.
  (man kan også velge å se på det som et hint dersom det å løsrive mannen fra pornoen ikke lar seg gjøre..)
  Skal man i samme sleng forby salg av vibratorer, dildoer og husmorporno itilfelle fruen i huset kunne finne på å forlegge det på stuebordet?

  SvarSlett
 48. Dette er fucking bortkastet tid og lesing.
  Porno er og kommer alltid til å eksistere....
  hva som skjer i stavanger spiller fitte ingen rolle nett er spekket med GRATIS porno , alt av interresse..OG JA, DET FINNES nettbutikker..t.o.m på qxl finner du alt du måtte ønske av leketøy.. der kjøpte vi alt vi har... rett i postkassa. skal dere fjerne porno , må dere stenge internett.. å gå i ei pornosjappe er som å leve i 1990 ... selv venter jeg på dama skal komme hjem fra jobb, deretter skal vi se PIRATES 2 , som jeg nettopp har lastet ned... etter pirates 1.. knullet vi i 2,5 time på stua ..over alle møbler og det som er er.. porno er inspirasjon..seff finnes det dritporn, s&m og massa anna nasty..MEN VI ER IKKE NØDT Å SE DET !!!! Dataen eller tv`n din tvinger deg ikke til å se porno..


  VELKOMMEN TIL DET 21. ÅRHUNDRE.. DER LEVER JEG OG ALLE JEG KJENNER. T.O.M FAMILEN MIN !!!

  SvarSlett
 49. jeg er hverken spesielt for eller imot porno, men ytringsfrihet derimot, det er jeg stor tilhenger av..frihet til å velge selv, uten at noen skal bestemme hva som er best for ens eget liv. I de aller fleste tilfeller vet nok folk dette bedre selv, enn ei mildt sagt patetisk gruppe som Ottar. Jeg er noe konservativ selv på enkelte områder, men Ottar overgår det meste jeg vet om (i Norge iallfall). Og at de ikke har respekt/aksept for andres individuelle tanker/meninger/handlinger, det er tydelig. De ser ikke på mennesker som mennesker, men de minner om staten: Vil kontrollere flest mulig, tar ikke hensyn til folk flest sine egne ønsker.

  Og dette med porno, hvorfor prater dere bare om at det er kvinner det er nedverdigende for? Feminismegalskap uten like, om det er likestilling dere er ute etter, så må alle sider av saken tas med, ikke bare den ene sida..På tide å få litt bakkekontakt!

  SvarSlett
 50. Så prates det ofte som om at kvinner selv nesten aldri ser på porno, men at det er menn som er noen "svin" som ser på slik galskap. Vel, hver time kommer det som regel mye verre ting på trykk i nettavisene, terror, drap, forfølgelse, slaveri, tortur, overgrep, mishandling osv osv..skal vi da forby alle nettaviser å publisere dette? Dette vil påvirke de fleste på en verre måte enn det "normal" porno gjør. De fleste velger dette "yrket" selv, men som overalt ellers fins det flere unntak.

  Er som sagt litt nøytral i denne saken, om det ble forbud hadde ikke jeg personlig gått av hengslene akkurat pga denne saken konkret, men prinsipielt hadde jeg nok reagert på det. Hva med å la folk ta ansvar for eget liv?? Skal vi aldri få bli voksne her til lands?

  SvarSlett
 51. Kan vær jeg missforstår men du prøver å si att du vil få vekk pornoblader/filmer fra Butikker som selger sånt?

  og argumenter att bladene ligger igjenn hjemme og sånt,eller att kvinner ikke får ytre seg pga der finst porno i verden?

  Om jeg ikke forsto alt så ikke tenk over innlegget mitt,Men etter slik jeg forsto så virker det der bare som idioti

  SvarSlett
 52. Hva med en traficking-fri sone over hele jordens overflate? Bare et forslag..

  SvarSlett
 53. Trafficking.Glemte en t for "trelldom"

  SvarSlett
 54. Rettelse, det skulle stå ;"jeg glemte en f for fandenskap."

  SvarSlett
 55. Jojo.. det ville jo IHVERTFALL hjulpet mot voldtekt viss ikke menn ikke engang får stoff til å dra laksen til.... Way to go Ottar.

  SvarSlett
 56. Hei Ottar, dette blir faktisk MER håpløst enn å stoppe pirat-kopiering over nett. Vet dere ikke at internett er verdens største porno-database?

  Her kommer det gode "gamle" ordtaket til god nytte: "You can't stop the internet, baby!"

  Så lenge mennesker har tilgang til en form for digitalt-kamera, tilgang til internett og muligheten til å laste opp filer vil pornografi eksistere.

  Ja dere kan radere ut porno fra butikkhyllene men Internett klarer der aldri å stoppe.

  Politiets kapasitet er allerede sprengt med -VIKTIGE- saker, skal de i tillegg oversvømmes med hundretusenvis alarmer fra internettleverandører som melder ifra at Ola Normann i Haugaveien 19B brukte 30 minutter på å kikke på ....?!

  Helt uvirkelig scenario. Det kan bli forbudt på papiret men derer klarer aldri bli kvitt det.

  SvarSlett
 57. det er flere kvinner som ser på porno i dag enn menn...

  SvarSlett
 58. Two palms to cover my face because one just isn't enough.

  TL;DR
  Posting in legendary thread

  OT:
  Good luck with that.

  SvarSlett
 59. Jeg liker ikke OTTAR men prøver jeg å samle en stor gjeng med ikke sosialt aksepterte mennesker som er blottet for selvtillit, for så å hjernevaske de til å støtte min sak for å stoppe dere? NEI, jeg gjør ikke det... Dere har rett til å uttale dere like mye som andre mennesker.. Når det kommer til porno, så er det helt greit, så lenge det foregår på frivillig basis.
  Det er heller viktigere å bruke ressurser på trafficking, tvang, barneporno mm.

  Til dere som tror at alle menn som ser på porno er enslige griser, så må jeg bare le^^ Jeg er sikker på at den kule typen din også ser porr selv om han ikke forteller det til deg/dere. Det er utrolig mange av "oss"!
  Bare fordi man er sammen med noen så betyr ikke det at andre nakne damer ikke er fint å se på :)

  SvarSlett
 60. Dersom jeg tar med kjæresten min ut på middag. Jeg spanderer selvfølgelig, også får jeg sex på kvelden i retur? Er jeg da en sexkjøper og bør straffes?
  At man skal forby porno fordi det er nedverdigende for andre kvinner? Skal forby alle dumme nordmenn til å ta ferier, være på tv osv fordi det setter nordmenn generelt i dårlig lys da?
  Det finnes utallige nettsider der vanlige kvinner (sikkert noen fra OTTAR også) som legger ut både filmer og bilder av seg selv og tjener absolutt ingenting på det, men nei stakkars de som gjør noe av egen fri vilje! Og ÆRE VÆRE de som kan tjene penger på det i tillegg. Dette blir for dumt.

  Bra innlegg om en idiotisk sak.

  Kvinnegruppen OTTAR forsøker desperat å miste all respekt. LIKESTILLING!!!! ja gjør mannfolka som er med i porno rike og kjente også takk!
  Kan nevne i fleng eksempler der menn ikke stiller likt som kvinner, men under. Beklager, likestillingssaken begynner å bli dratt til det ekstreme motsatte.

  SvarSlett
 61. Mr. X

  Hahaha!

  OTTAR folk er jo berre heilt skutte!

  Detter er ikkje 1960 eller 1980, wake up!
  Hallo?! Prøv å få dere noe litt her og litt der, dere må jo vere gjenngrodde for lenge siden, heilt usakelig, vil dere ikkje ha porno, så SLUTT å se på det!

  Og for dere som har ein mann som ligger i stua og ser på porno så kan det vere fordi du aldri ligger med han, kanskje??

  Hadde eg vert han, så hadde eg forsvunnet ut døra og aldri komt til bake, sex er ein normal ting, og du apekatt lenger oppe: "jenter ser ikkje porno" ? Hallo? kanskje du ikkje gjer det, men eg kjenner mange jenter som ser på porno og leiker med vibrator, så du må slutte å snakke om alle og holde deg til OTTAR folka dine!

  Sånn BTW, fant litt om OTTAR på Wikipedia (Ikkepedia) men det stemmer i mye større grad enn ka som står på Wikipedia..

  Så ta fri fra arbeid idag og gå heim å kos med vibratoren din eller mannen din før han tar første fly til Nederland!

  SvarSlett
 62. Ops, glemte linken...

  Her er den folkens: http://ikkepedia.org/wiki/Kvinnegruppa_Ottar

  SvarSlett
 63. Dersom bloggredaktør sletter innlegg som er pro porno, som lenger opp nevnt, et intervju med Marie Hartman(aner ikke hvem dama er), så tyder det på at denne bloggen er redigert og styrt, og ikke veldig ytringsfri-vennlig, som jo bloggredaktør så fint skriver i sin blog.

  Pornodebatten blusser opp fra tid til annen, gjerne styrt av en gruppe radikale feminister som hater menn. Dette dreier debatten rundt, og man har egne intensiver for deltagelse i debatten. Vi husker Unni Rustad på 70-tallet som kom med voldspornografien. Denne viste seg å være konstruert, og man hentet kun ut de femstillinger som stillet kvinner i et dårlig lys. Man kan på samme måte debattere Hollywood ved kun å vise bilder fra Saw-filmene. Ikke særlig troverdig.

  Ser kvinner porno? Ja! Leser kvinner porno? Ja! De leser blader som bl.a. Cupido.

  Skal man illegalisere porno? Nei! Voldsporno og trafficking finnes det allerede gode nok lover imot. Disse burde kunne brukes mer aktivt. Sex vil nok alltid fremstilles i alle tider.

  Tillater man dokumentarer som viser kvinner som angrer, så brude man i likevektens navn også tillate intervjuer av kvinner som ikke angrer(om jeg har forstått hensikten ved å vise til intervjuet med Marie Hartman). Ellers spiller man fallit og viser dobbeltmoral.

  Er jeg ivrig bruker av porno? Nei! Jeg er ikke opptatt av at kiosker forbyr salg av blader. Det får være opp til enhver om man vil kjøpe blader eller ei. Analogien med voldsfilmer og CSI er helt på sin plass, og sammenlignbar. Å fremstille noe som er vanlig og lovlig burde være tillatt. Det er det ulovlige ved det man burde heller konsentrere seg om. Ta tak i trafficking, ta bakmenn, hiv ut asylsøkere som er her kun pga trafficking eller dopsalg. Her kan man gjøre mye mer enn å forfølge kjøpere av porno..

  SvarSlett
 64. "1. Pornografi er/kan være skadelig for den enkelte."

  Ja. Det samme gjelder de fleste medier som viser vold, seksualitet, angst og depresjon. Som TV2 nyhetene, Twilight-bøkene eller diverse religiøse tekster. Hver enkelte persons evne til å takle disse inntrykkene varierer, og en og annen gang feiler det katastrofalt.

  Tror ikke vi skal kaste ut ytringsfriheten basert på dette argumentet...

  Selv om man skulle ønske det, har ikke pornografien, samt de temaene som blir brukt (tvilsomme aldersgrenser, dyr og vold) forandret seg på de siste hundre årene. De er basert på de samme fantasiene som har vært gjengangere siden antikken, og er en refleksjon av menneskene som lever i det samfunnet det blir påstått at "skades".

  I et samfunn med internett og andre massemedier folk blir mer og mer avhengige av å bruke i dagliglivet, møter både voksne og barn andre menneskers ideer, fantasier og liv på en veldig ufiltrert måte, uten ferdigsnekret moralsk pekepinn.

  En langt mer interessant diskusjon er hvordan vi skal lære folk å møte disse inntrykkene uten å gå helt av skaftet, skade seg selv og andre eller som i dette tilfellet, gå hardt inn får å undergrave frihetene våre forfedre sloss for (uten at de nødvendigvis visste at ytringsfrihet ikke er veldig pen å se på i praksis).

  ... det ble mange store ord, men håper jeg fikk poenget mitt gjennom i hvertfall...

  -Zuh

  SvarSlett
 65. Bare å forby ALL sex...

  SvarSlett
 66. Ottar er "skadelig" for noen. Forby Ottar.

  SvarSlett
 67. Forby alt som er skadelig.

  Alkohol og tobakk er skadelig for helsa. Forby dette også!!
  Eller hva med bilen?? Bilen din er skadelig for miljøet. Bare få dette bort...

  SvarSlett
 68. For det forste er det mange studier som viser at menn som ser paa porno respekterer kvinner mer enn menn som ikke ser paa porno. Det var jo i nyhetene for et par mnd siden ogsaa for den saks skyld. For de som vil lese mer bare ta et kjappt sok paa google.

  For det andre synes jeg det er moralsk forkastelig naar folk trykker sine moraler paa andre.

  "2. Pornografi er/kan være skadelig for samfunnet i form av moralsk forfall"

  Det punktet der burde ikke diskuteres i det heletatt, hvem bestemmer hva som er riktig moral for samfunnet? Ingen burde har rett til aa bestemme hvilken moral og etikk andre skal folge, i saa fall vil det ikke stoppe med porno.

  Politikkerene i Norge har allerede presset gjennom et forbud mot prostitusjon under argumenter om aa stoppe menneske trafikk over landegrensene. Selv om dette forbudet ble kritisert sterkt til og med av de prostituerte.

  Hva er resultatet av forbudet? Mindre synlig prostitusjon, vanskeligere for politi aa faa oversikt og idiotiske politikere som tror at forbudet virker fordi man maaler mindre prostitusjon. Selv om faktum er at den eksisterer i like stor grad, bare skjult. Saa naa er det vanskeligere aa hjelpe de kvinnene som de i forste gang skulle hjelpe med lov forslaget, bravo!

  Faktum er at dette var kun en moral lov og naa har de som presset den gjennom funnet ut at det er mulig aa presse gjennom ting under skjul av aa stoppe noe som alle synes er forkastelig.

  Ta platebransjens sin logikk, "vi maa stoppe piratkopiering, alle som er imot oss stotter spredning av barneporno. Fordi det spres ogsaa ved piratkopiering".

  Naa kjorer de samme linje mot pornografi ved aa snakke om alle barnene som blir rammet. Men det store sporsmaalet naar er dette moralpolitiet fornoyd? porno? Sex butikker? Informasjons boker om sex (kamasutra, etc..)? Ukeblader med bilder av modeller (de bruker jo kvinner de og)?

  Vi kan ikke forby ting kun fordi folk misbruker det, da maatte vi forby alt. Hvis en far ser paa porno saa mye at barnene hans tar skade av det saa er det et problem med faren, ikke pornoen. Tror det er flere foreldre der ute som heller ser paa TV enn aa bruke tid paa barnene sine, det betyr da ikke at vi maa forby TV av den grunn.

  Og det samme gjelder med folk i en bransje, selv om det kanskje eksisterer kvinner som ufrivillig er i porno bransjen er det mange fler som er i den frivillig. Problemet her er da heller aa hjelpe de som er i den men ikke vil vaere der enn aa forby hele bransjen, eneste man oppnaar med forbud er at det gaar under jorda og staten mister alle muligheter til aa hjelpe.

  SvarSlett
 69. porno er sundt. OTTAR er bare så lamt at denne gruppa faktisk eksisterer idag er da lavmålt nesten svartmalt humor :D

  SvarSlett
 70. Øøøøøh, skal de stenge internett i Stavanger?

  SvarSlett
 71. Veldig kontroversiellt tema. Forståelig at VG linker opp denne for ekstra trafikk og inntekt på sine reklamer.


  For å kommentere på saken- dette er umulig å gjennomføre. Porno i butikker og på TV er helt greit. Gjerne mer. Men, gjør det diskrè nok til å ikke sjenere folkegrupper. Vær smarte nå, pornobransjen. :)

  Som gutt på 27, har brukt internett daglig i 10 år, har jeg A L D R I snubla innpå ulovelig pornografi på nettet. Er ikke det at jeg ikke ser på nettporno, tvert i mot- ser på det nesten daglig.

  Folk som er så naive at de trenger å angripe pornobransjen i sin helhet pga de har trykka på en link inne på hotmail'en sin og sett noe de ikke trengte å se? Skjerp dere.

  2 girls 1 cup skulle vært obligatorisk under barneskolen for å herde deg for fremtidige år.

  SvarSlett
 72. Posting in an epic thread.

  8/10 OP, trolling is a art.

  Also, how about we make norway religion-free zone, more people get hurt due to religion than porn.

  /b/ye

  SvarSlett
 73. Først må jeg bare legge til "Ha ha ha ha ha"

  Deretter:
  Kvinner som selv ønsker å gå til en sexbutikk for kjøp av f.eks en dildo eller vibrator for bruk til selv stimulering er det INGENTING I VEIEN MED.

  Å i det hele tatt påstå, eller prøve å dra paraleller mellom prostitusjon og kjøp av sexleketøy eller pornofilmer er det dummeste jeg noengang har hørt.

  Dette er rett og slett Tragisk.
  Overskriften skulle jo vært
  "Kvinnegruppa OTTAR voldtar Stavanger med radikale syn"

  SvarSlett
 74. Jeg ser på porno, kona ser på porno. Jeg og kona ser på porno sammen. Vi går i kirken, bedehuset. Vi spiser, vi lever, vi har sex. Alt helt naturlig. Hva er problemet? Er ikke bare gamle griser som ser på porno nå til dags.

  -Pastoren

  SvarSlett
 75. Tunnelsyn, jeg er enig i at de som ikke ønsker porno kan ungå det, ikke kjøpe det, se det, bruke det osv. De som da sier at det ikke alltid er opp til dem pga av fedre osv. Da er det fedrene det er noe galt med, ikke pornografi. Vi må slutte å la noen mennesker feil hele tiden gni av på det som blir missbrukt av dem. HVA ER EGENTLIG UTFORDRINGEN HER, burde tenkes mye oftere!

  SvarSlett
 76. Dummeste jeg har hørt!

  SvarSlett
 77. The Internet is for porn
  The Internet is for porn
  Why do you think the net was born? Porn porn poooorn :3

  Å sammenligne proffesjonell pornografi, eller porno generellt med prostitusjon er bare tull.
  Vil du ikke se på porno eller ha noe med det å gjøre, hold deg unna!

  SvarSlett
 78. Ingen lenke er strøket av meg
  Til @Ole Genereltr enig ang. lenker, koilder osv, men husk at jeg skriver at dette er resonnementerde fra Ytrinsgfrihetskommisjonens arbeid i 1997-99, vanskelig å finne referanser nå

  SvarSlett
 79. Den "the internet is for porn" sangen er så bra og det er vel sant :P

  Jeg har ingenting imot porno, folk må få gjøre som de vil. når jeg ikke er i et forhold så er porno tingen. MEN, når jeg er i et forhold så ønsker jeg ikke at det skal være porno med i bildet. Jeg har mer lyst på sex enn samboeren min, og ganske så eventyrlysten. Og da burde han vel strengt tatt ikke trenge porno heller. Så jeg har sagt at viss han vil se på porno så ønsker ikke jeg å være sammen med ham. Det er ett krav jeg har og han burde kunne respektere det. Slik at viss han ender opp med å se på porno så forventer jeg faktisk at han sier ifra slik at jeg kan "move on" og leve livet mitt slik jeg vil. Kanskje vi ender opp med å se porno sammen en gang, ser ikke bort fra det. Poenget med å fortelle dette er at så lenge man ikke er i et forhold så har ingen noe med om man ser på porno eller ei, og når man er i et forhold så må det enkelte paret bestemme hva "reglene" skal være. Noen har det S-U-P-E-R strengt, andre kan flørte med hvem de vil så lenge de ikke har sex og atter andre tar med seg flere i senga eller har "lov" til å ha sex med andre.

  Kjære OTTAR: La folk og par få bestemme over sitt eget sexliv. Porno er ikke den største styggedommen her i verden. Sneversynte grupper som skal styre sexmoralen til 5 millioner mennesker derimot, DET er en styggedom...

  SvarSlett
 80. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett
 81. Jeg er for likestilling og oppretter nå mannegruppen Magnhilde, som først og fremst skal kjempe for at gutter skal bruke heldekkende badedrakt på alle offentlige badesteder. Saker som at det skal bli ulovlig med tilstelninger som bl.a chippendales og deres like står også høyt på dagsordenen.

  SvarSlett
 82. Spennende å se hvordan damene angripes som ottar fanatikere. SLik har det vært gjennom alle tider, de damene som kjemper mot kvinneundertrykking må i menns øyner selvsagt være stygge, uattraktive, ha hårete legger osv. I tidligere tider ble kvinner som tenkte selv, hadde lyst til å utfolde sin kreativitet sendt til sengehvile i tre mnd. Mannlige leger mente de var gale, og det beste var å ligge strak ut i en seng til de kom til sansene. Dems plass var jo i hjemme, slave for mennene. Idag er det viktig å holde kvinner i nedlatende roller, pornografi, prostitusjon, det generelle kroppsbildet vi fores med (sykelig tynn med silikon pupper,som jo alle pornomodeller er) osv. Enkelte kvinner ser at det er nedlatende mot kvinner alt som foregår. Etter å ha lest om kvinneundertrykking gjennom tidene, må jeg si at vi aldri har hatt det verre enn nå. Idag skal vi jo ikke spise engang, men se ut som Bergen Belsen fanger og spre bena for hvem d måtte være. Kvinner, kjemp for vår rett til å ha det bra!!! Porno fremstiller oss som noe vi ikke er. Den sexen pornostjerner utfører er ikke det en kvinne vil ha, hvorfor sier dere det er ok?

  SvarSlett
 83. ja men sont er det i ett kristenland som norge ingeting er lovlig men når saten skal ta penger fra folk som jobber ræva av seg da er alt lov.

  SvarSlett
 84. http://www.dagbladet.no/2011/01/12/magasinet/pornografi/innenriks/sv/porno/14833711/

  Lar denne linken stå for seg selv, det gjør den helt greit.

  SvarSlett
 85. Virker som om Ottar bare er opptatt av å innskrenke den enkelte kvinnes mulighet til å gjøre det hun ønsker med sin egen kropp.

  SvarSlett
 86. Ottar er bare LATTERLIGE!

  La menn være menn, og frivillighet være frivillighet.

  Folk SKAL bestemme over sitt eget liv og kropp - ikke andres!

  SvarSlett
 87. Jeg sitter nå mitt i Stavanger og runker til masse porno... Hvem skal stoppe meg =]

  SvarSlett
 88. Jeg er 28 år gammel. JENTE! Og jeg (herregud) ser porr!
  Og bruker det i forholdet mitt! OMG! Farlige greier. Jeg vet akkurat hva jeg vil med kroppen min, hva som føles bra og hva jeg liker.

  DESVERRE så ser det ut til at jeg pga mine preferanser er både undertrykket, naiv, dårlig stelt med og har sikkert traumer, for alle som liker porr må jo nødvendigvis være det.
  (Er i allefall det inntrykket jeg får utfra en god del av kommentarene her)

  LIKESTILLING (til dere sytejævler) går ut på like rettigheter, like muligheter og lik lønn.
  Nå skal man bare ha en lovfestet RETT til å syte om ting som ikke passer en og så gjemme seg bak argumenter som ikke holde vann, hytte med neven og skrike "KVINNEUNDERTRYKKELSE!" på ethvert hushjørne.


  Å tro at mennesker (og vær så snill å bruk huet her litt ekstremister) ikke kommer til å se på andre som seksuelle objekter fordi man avskaffer porno, er så himla naivt at jeg blir litt fysisk dårlig.

  Og vær så snill; slutt å tro at det utelukkende er menn som ser på kvinner som objekter. Jeg har da vitterlig gjort det samme med menn(og kvinns) selv.

  Det er naturlig. Om du syntes det er kjipt så har du havna i feil rasekategori. Du kan vurdere å bli en giraff eller en maur ved neste vending.

  SvarSlett
 89. må si meg enig med oyvinds


  På begynnelsen sier Sigrun at mannen i huset muligens legger "grisebladene" rundt om i huset der resten av familien også oppholder seg. Eller okkuperer TVen...

  Og når ble det din oppgave Sigrun, å være familiepoliti? Tror du ikke at det må bli familiens oppgave å orde opp i dette selv?

  Og... INGEN tvinges inn i pornoindustrien
  INGEN tvinges til å se på porno

  Så hvorfor bråke så mye om det?

  SvarSlett
 90. Ok. Leste mens dama ga meg en skikkelig blowjob...jaaaaaaaaaaaaa! :D

  SvarSlett
 91. Er det verdt å nevne at etter at porno ble lovlig flere steder har antallet voldtekter sunket?

  SvarSlett
 92. Wow... Helt matt jeg. Måtte sjekke kalenderen min, og jo.. Vi er i 2011 likevel. Hva tenker Ottar på? Sexbutikkene har en hylle med porno filmer og en hylle med blader, men resten av butikken er jo stort sett til oss kvinner.Dildoer, kremer, klemmer til brystvortene, vibrerende egg, massagestaver, gpunkt-stimulatorer, analkuler osv osv.. Handler ofte leketøy og synes det er spennende og handle inn nytelse til megselv. Våg dere og innskrenke min frihet!!

  SvarSlett
 93. I god norsk stil bør alt som KAN lede til noe skummelt forbys! Dermed blir ikke bare røyk og horer forbudt, men også all slags fastfood, bilkjøring, alkohol og internett ikke minst. Det er jo tross alt fedme, alkohol og bilkjøring som fører til flest dødsfall i Norge, og Internett er jo roten til de aller fleste overgrep mot småunger, ikke sant ?
  Ironi såklart, å forby det som KAN føre til noe galt er absolutt ikke riktig måte å gå frem på, men norges rødgrønne styring har bestemt seg for å styre landet i grøfta og gjør det med stil. Skulle tro de var medlemmer av kusegruppa Ottar hele gjengen.

  SvarSlett
 94. La meg komme med et sitat fra Asia Carrera. Tidligere pornostjerne og medlem av Mensa.

  "Do I have a problem with porn being sold here? No, not per se. I have no problem with porn at all. Trust me, they don't exploit women, and watching porn has never been scientifically shown to lead to any increase in crime rates, be it rape, pedophilia, or any other sexual crimes."

  Man har pornografi, og man har overgrep. Lær dere å skill mellom disse to, eller vær dømt til å slåss mot vindmøller ;)

  SvarSlett
 95. Punkt nr.2 har allerede begynt for lenge siden, og vil bare øke, til det når ett toppunkt, kanskje på tide å ta strupen på internett linjen, det finnes bare poronografisk materiell der likevell, til dere som sier det finnes mer enn det, vil jeg bare si, fjern den ødeleggende delen av nettet.

  SvarSlett
 96. Ifølge Bores logikk burde denne bloggposten vært forbudt på det grunnlag at jeg ikke ønsker slike ytringer.

  SvarSlett
 97. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett
 98. faen få dokke et liv ottar

  SvarSlett
 99. {Vi klarte vel oss bra uten internettet, før det kom hadde vil en nogelunde "normal hverdag"}

  Da er de jo bare for de som synes at internettet er en uting å slutte å bruke det da. Så slipper vi all sytingen deres på blogger og i diskusjonsfelt om hvor forferdelig alt på nettet er.

  SvarSlett
 100. Jeg bare spør dere menn som forsvarer porno, da tenker jeg ikke på selveste porno som inneholdder sex, men porno som inneholder bilder av veeeldig unge jenter og andre nakne fristelser som bretter seg ut for penger....
  HVORFOR sitter dere å surfer etter jenter/damer i et forhold??
  HVORFOR skjuler dere det? Så fort kjæresten eller kona er ute av døra er det MANGE som nærmest skyndter seg over på nakne damer på nettet for å sitte å dra den til.
  Skjønner dere ikke at kvinner har følelser for slikt? skjønner dere ikke grunnen til at fleste damer blir sure?
  tenk det fra damenes side da.
  Vi sitter timesvis å surfer etter menn og lyver om det så fort dere er ute av døra.... ser på lekre menn med deilige kropper og STOR penis og har pc`n fulle av mannsbilder etc.
  Hadde ikke dere begynt å føle dere litt utenfor kanskje? Hadde ikke dere begynt å tenke at dere kanskje ikke er bra nok?
  vi får stadig høre: Menn ER bare sånn!
  Ja, men VI kvinner ER bare sånn vi også. skal man orke å leve med slik "konkurranse" bør man møtes på midten. Synes ikke surfing etter damer/menn har noe å gjøre i et forhold.
  Det ødelegger så mye og har sett MYE ondt pga av det.
  Å se på folk på gata er vel bra nok, er forkjell på å se på flotte menneseker på gata me klær på enn å sitte å sikle på nakne mennesker brette seg ut noe som normalt skal være så privat.
  Porno er bra ellers for single folk, i forhold synes jeg man heller kan se på porno når det gjelder sex, se på sammen og i hele tatt bruke det med sin kjære. Ikke sitte å kose seg ihjel i det skjulte og samtidig lyve om det!
  Synes porno er litt vel over grensa nå til dags og hvem som helst får jo tak på det nå i ALLE aldre!

  SvarSlett
 101. Kjærring. Snakk for deg sjæl. Ikke si "kvinner flest"
  IKKE uttal deg på MINE vegne!
  Om DU blir såra så er det ditt problem. Resten av oss kvinner som nyter porno både i og utenfor forhold ser ikke noe poeng i å ulovliggjøre noe helt naturlig bare fordi et fåtall føler seg fornærmet.

  Går du virkelig rundt og tror at menn ikke ser på andre kvinner selv om de er i et forhold? Hvor naiv er du egentlig?

  SvarSlett
 102. Greetings from Colorado! I'm bored at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I
  get home. I'm shocked at how fast your blog loaded on my cell phone .. I'm not even using
  WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent site!

  my web page http://www.wildpartygirls.org

  SvarSlett