tirsdag 22. juni 2010

Nordsjøturnus i helsesektoren?

Det norske samfunnet har tre store utfordringer fremover:
· sikre arbeidslinjen
· øke kvaliteten på tjenester i offentlig sektor
· sikre finansieringen av den norske velferdsstaten
(statsminister Jens Stoltenberg)

Er alternative turnuser – også kalt Nordsjøturnus eller ”medlever-turnus” en av vriene som kan bedre forholdene både for brukere og arbeidstakere i helsesktoren?
Et Høyre-forslag ønsker en ny regulering av arbeidstidsordninger som går utover titimersøkter: «Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om endringer i arbeidsmiljøloven, hvor all endring av arbeidstiden utover ti timer skal godkjennes av både Arbeidstilsynet etter formelle drøftinger mellom arbeidsgiver og fagforeningene lokalt.»

Arbeidsmiljøloven åpner for alternative måter å organisere tjenesteytingen på, og det er mulig å søke om dispensasjon fra Arbeidstilsynet dersom man mener at både tjenesteytere og tjenestemottakere kan ha nytte av en annen organisering av tjenesteytingen. Ved å anvende langvakter fra morgen til kveld, gjerne over flere påfølgende dager, kompensert med lengre friperioder, kan stillingsprosenten hos ansatte økes og antallet ansatte reduseres.

Noen forsøk er i gang, og resultatene jevnt over synes å være gode:
”Selv om prosjektet ikke har pågått lenge så ser vi at brukerne har det bedre, er mer aktive på fritiden og har bedre søvn…Ser at ansatte i ulike livssituasjoner liker dette. For alenemødre kan det være enklere å sy sammen en hverdag…. Populær ordning fordi de ansatte faktisk jobber færre timer for samme lønn som i vanlig turnus. Men også slitsomt å arbeide syv lange dager i strekk , mindre sosialt når bare to er på jobb enn når de er flere…. Et av prosjektene avsluttet fordi ansatte opplevde det for krevende”(Molde).

Opplegg for en bruker: Alle de åtte som jobber dagvakter har full stilling og all ferie er innbakt i turnusen. Slik fungerer åtteukersturnusen: En miljøterapeut og en miljøarbeider jobber med brukeren 14,5 timer per dag 7 dager på rad. De starter i turnusen på ulike dager for å sikre kontinuitet. Deretter tre uker fri. Jobbing i en uke til. En uke fri. Bakvakt i en uke, og endelig en uke fri.
Nå har vi et bredt tverrfaglig miljø, blant annet vernepleier, barnevernspedagog, sosionom, sykepleier og omsorgsarbeider/hjelpepleier med vernepleie. De lange vaktene gir mye større muligheter til aktiviteter. Jeg ser at det er blitt en faglig bobling, folk brenner for jobben her nå. Samtidig gir ordningen med at det alltid er to på vakt større trygghet. Tidligere var en på vakt alene med tjenestemottakeren både morgen og kveld. (Bømlo)

Kristin har Angelmans syndrom, en sjelden diagnose som medfører utviklingshemning og stort omsorgsbehov, har ikke noe språk og må hjelpes med det meste. Derfor trenger hun døgnkontinuerlig hjelp. Kommunen skulle stå for bemanningen på sju personer i helkontinuerlig drift, samt et par vikarer i bakhånd. Alt så greit ut. Etter noen måneder ga imidlertid datteren tegn til at hun ikke hadde det bra. På den tiden var det 24 ulike personer som kom og gikk i leiligheten. Da satte far ned foten og krevde en annen ordning. Utlysing av oljeturnus med tre personer fikk rundt 200 søkere. Den har fungert kjempegodt og de ansatte ser etter hvert på datteren nesten som sin egen datter.
· Kristin og familien har fått færre personer å forholde seg til , slipper uvante vikarer på helg og natt
· Bedre kontinuitet i daglige gjøremål , større trygghet for god omsorg og åpnere forhold til pårørende
· Mye mindre oppfølging enn ved den gamle ordningen, Personalet har bedre arbeidsforhold
· Alle har fått en mindre stresset hverdag og kan slappe mer av
· Kristin kan delta i aktiviteter uten å tenke på vaktskifte , og er friere til å dra på tur
· Personalet har langt færre sykemeldinger (mellom en halv og en prosent) , og ordningen er billigere for kommunen
· Verken foreldre eller ansatte ser negative sider med ordningen. (Molde)

”Alternative turnuser kan redde rekrutteringen til helsesektoren i fremtiden…De ansatte synes det er attraktivt å jobbe intensivt i et par dager og så ha fri” (Bergen)

Det er naturlig at fagforeninger er opptatt av at det ikke skapes ordninger som svekker de ansatte situasjon. Men samtidig må det være viktig at organisasjonene er positive til ordninger som medlemmer finner positive og ikke minst som brukere og pårørende setter pris på.

Skien kommune måtte avvikle en ordning som ansatte var fornøyd med – Fagforbundet sa nei. Nestleder i Sykepleierforbundet fremholder at ”vi kan ikke overlate dette til lokale tillitsvalgte som ikke har noen forutsetninge for å vite hvordan de virker. Kunnskapen er det de sentrale organisasjonene som sitter på.”
Dette minner om den holdning man finner i det statlige byråkrati for eksempel til barnevern. De som er nærmest problemene vet faktisk en del om hvordan ordninger fungerer i hverdagen.

Selvfølgelig passer ikke denne typen turnuser for alle, kanskje ikke for de fleste. Og selv om evalueringene så langt er svært positive, vet man lite om langsiktige konsekvenser. Forholdene er ulike, ordninger må prøves og evalueres før man gjør seg opp en mening om hvorvidt det passer det enkelte tjenestested. Men for alle brukere og deres pårørende må det være en stor fordel å slippe opp til 30-35 behandlere i løpet av en uke.

Et tiltak som helt åpenbart betyr forutsigbarhet, trygghet, kvalitet og trivsel for både tjenestemottagere og tjenesteytere, må være verdt å gi muligheter. Her må myndigheter og fagforbund finne frem til et konstruktivt samarbeid som gjør det mulig å innfri statsministerens ønske om øke kvaliteten på tjenester i offentlig sektor. Da må ikke profesjon eller sentralstyring være hindring for noe som både arbeidsgiver og arbeidstakere ønsker og som gir økonomiske fordeler,


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar