fredag 21. august 2009

"Kristenfolket" er svindel

Organisasjonen “Kristenfolket” må arresteres for grovt tyveri og svindel, og for falsk markedsføring.

Tyveri - av et begrep som der langt videre, mer inkluderende, et begrep som ingen kan ta til inntekt for seg og sine.
Svindel - å lure seg til en status man ikke har rett til, for å å skape illusjoner hos den noe upresise begrepet motparten. Å fremstå som noe man ikke er - talspersoner for kristenfolket i Norge.
Den alminnelige strafferammen for tyveri og svindel er bøter eller fengsel inntil 3 år.

Falsk markedsføring - for nærmest uhemmet lovprisning av et Frp-program som hvis man skal ta det alvorlig innebærer en hån mot de kristne verdier som etter min mening ligger i kampen for å bevare Guds skaperverk og den medmenneskelige utfordring i ubistand-, og asyl- og flyktningepolitikk.

”Kristenfolket” er blant dem som snakker stadig oftere og med stadig større bokstaver om kristne verdier og moral, grove overdrivelser av typen ”Ap er i ferd med å avkristne Norge”, ”den rødgrønne regjeringen tenderer mot å forfølge kristne” (KrFs tredjekandidat i Vest-Agder).

Jeg stemmer ikke rødgrønt , jeg er uenig på flere områder med den politikk som føres - men det gjelder også i større eller mindre grad i forhold tidligere regjeringer i ulike fargesjatteringer. Jeg skulle nok ønske at dagens regjeringer i enkelte sammenhenger hadde ført en politikk som ikke utfordrer gode kristne tradisjoner, samtidig som den skal ha ros for sin innsats når det gjelder å bygge et samfunn preget av bedre muligheter for de som har minst både hjemme og ute. Og i rettferdighetens navn må det sier klart og tydelig at det viktigste tiltak når det gjelder den norske kirkes fremtid, er vedtatt og videreført med stor rødgrønn, jeg hadde nær skrevet velsignelse.

Trosopplæringsreformen innebærer at kirken nå har fått et lovfestet grunnlag for å drive trosundervisning for alle døpte fra 1 – 18 år.
Når en slik reform kunne besluttes av Stortinget, med stor tverrpolitisk enighet, forteller det at vårt folk verdsetter sin kirke som en bred og åpen folkekirke som tar sitt trosgrunnlag på alvor. Det er ikke tilfeldig at dette kommer i en tid preget av et kulturelt og religiøst mangfold. Det er et bidrag til et tolerant samfunn at tros- og livssynssamfunn kan bevisstgjøre sine medlemmer.

Kirkeminister Giske har på mange måter vært en god mann for Den norske kirke, selv om han sporer av i sine, og regjeringspartner Senterpartiets, forsøk på å flytte kirkens sentrale organer, inkludert en ny fast preses, til Trondheim og Nidarosdomen. Politikere som vil gi kirkens større frihet, må overlate slike avgjørelser til Kirkemøtet.

Bjarte Ystebø og og hans deler av det mangslungne norske kristenfolket, er begeistret for det kristne høyre i USA og den innskrede definisjonen av ”kristne verdier”.
Jeg besøkte USA under valgkampen i 2004.
Der ble det snakket mye om kristne verdier og moral i forbindelse med abort, homofile ekteskap og kristendom i skolen, men lite om menneskeverd, forvalteransvar, rettferdighet for fattige og undertrykte.

En teologisk professor fra Fuller Theological Seminary har pekt på at den nedadgående aborttrenden fra 90-tallet ble snudd under Bush, at det er blitt færre nye ekteskap og flere aborter. Forandringen tilskrev han de siste årenes økning i ledigheten, at minimumslønningene ikke har fulgt inflasjonen, og at 5,2 millioner flere amerikanere er uten helseforsikring. ”To av tre kvinner som aborterer sier at de ikke har råd til å bære frem barnet”, sier professoren.
En verbal innsats for ”Ja til livet” blir ikke troverdig hvis de konkrete konsekvensene av den politikk som føres på andre felter virker motsatt. Og er det uten videre enkelt å være ”Ja til livet" i abortsaken og samtidig være sterk tilhenger av dødsstraff?

I dag må det på norsk mark være viktigere med en virkelig gjennomtenkning av hva som er kristne verdier i politikk og samfunnsliv, enn ukritisk å importere det amerikanske kristne høyres slagord og forenklinger.

Av de tre punktene ”Kristenfolket” fremmer som hjertesaker, tror jeg det er rimelig stor enighet i kristenfolket om å kjempe mot aktiv dødshjelp, med andre ord kjempe mot landsmøtevedtaket i Frp. Når det gjelder ny ekteskapslovgivning, er det nok et klart flertall mot endringene, men med en del - trolig økende - røster også andre veien. Og endelig når det gjelder Israel: Det er en gedigen perspektivforskyvelse når man nærmest gjør det til en del av den kristne bekjennelse å gi ubetinget støtte til enhver israelsk handling og bruke det gamle testamente som håndbok for grensedragninger anno 2009.

Selv de av oss som i alle år har vært varme venner av Israel og landets rett til å leve, må med stor sorg erkjenne at nestekjærlighetsbudskapet ikke rettferdiggjør forsøkene på å bruke Bibelens ord som grunnlag for å forsvare en skammens mur bygget i strid med internasjonal lov og rett, kan ikke forsvare åpenbare brudd på menneskerettigheter, holdninger og handlinger i strid med alle religioners humanistiske verdier.

De samme reaksjoner måtte gjøres gjeldende da det ”kristne” USA holdt mennesker i år etter år uten lov og dom på Guantanamo og i amerikanske fengsler. Det var slik tortur verden protesterte mot da det skjedde i Sovjet. Og det var ”det kristne høyres” motstandere som måtte rydde opp i bruddet på menneskerettighetene.

I en tid da individualismen er satt i høysetet og folket er splittet i egoisme og gruppeinteresser, må kirken kalle til kollektiv etisk ansvarlighet – ut fra den tro at vi er skapt til fellesskap. Fortsatt preges det internasjonale finanssystemet av at de vestlige landene har alt for store makt. De rike landene må være villige til å oppgi noen av sine privilegier for å skape mer rettferdighet i verdensøkonomien. Store vestlige økonomier ønsker å bevare sine posisjoner,
Dagens handelsregler er urettferdige og tjener først og fremst rike samfunn og mennesker.Vi må redusere subsidier som bidrar til dumping og kronisk prispress for verdens fattige bønder, u-land må få beskytte seg mot konkurranse som driver småbønder ut av hjemlige markeder.
Som kirke er vi moralsk forpliktet til å ta til motmæle mot et handelssystem som svekker menneskers sikkerhet og fører til større fattigdom og dårligere levekår for store deler av verdens befolkning

Vi har fått en situasjon der vi truer skaperverket. Vi har fått et samfunn med mennesket i sentrum, istedenfor Gud i sentrum. Et samfunn der vi overforbruker ressursene og der gjennom forurensning ødelegger skaperverket.
Gud ga oss ikke naturen til egen vinning og utnyttelse.

Vi kristne har gjerne blandet oss inn i politikken ut fra vårt kristne ståsted når det gjelder fri abort, familievern, friskoler, livssyn og skole osv. Skulle det da være en så mye større fare å gjøre det samme når det gjelder rettferdighet, rett forvaltning, miljøvern? Hvordan kan kristne som klart ser at etisk holdning også må føre til konkrete standpunkt i enkelte politiske spørsmål og avgjørelser - hvordan kan de plutselig gjøre unntak når vi kommer til noen av verdens vanskeligste problem i første halvdel av det 21. århundre?

“Kristenfolket” sier: Den eneste måten å stoppe avkristningen av Norge på, er en borgerlig regjering. Ikke stem rødgrønt.
Jeg sier: Ta klar avstand fra “Kristenfolket” og dets tyveri, svindel og falske reklame.
Les partiprogrammer, se enda mer på politisk handling, og ta og velg parti eller kandidat ut fra det du føler er mest i tråd med ditt livssyn, forhold til rettferdighet, medmenneskelighet osv. Ingen enkeltpersoner eller partier, ingen konstellasjoner kan gjøre krav på å være den eneste forvalter og tolker av den medmenneskelighet som Jesus har gitt oss som vårt forbilde.


Blogglisten

5 kommentarer:

 1. Det kan virke som du her tar avstand fra "Kristenfolkets" konklusjon: "Den eneste måten å stoppe avkristningen av Norge på, er en borgerlig regjering. Ikke stem rødgrønt."
  - På Verdibloggen.no gjør du nettopp denne konklusjonen til din egen (?)

  SvarSlett
 2. Jeg ser at du nå har rettet deg selv på Verdidebatt.no

  SvarSlett
 3. Godt innlegg! Jeg leste et annet godt og balansert innspill til saken i går. Her er en god kristen leder som "står fram", slik du etterlyser. Håper du/dere liker den:

  http://gudergod.no/artikler.asp?action=view&id=675

  SvarSlett
 4. O.E, fordi om en ønsker en ny regjering, betyr det ikke at man er enig i at det er den "eneste måten å stoppe avkristningen på".

  SvarSlett
 5. En lettelse at andre kristne kan se at gode verdier er annet enn ensidig støtte til Israel,mot at homofile kan gifte seg- hva med nestekjærlighet- var ikke Jesus et eksempel på det- han var også fredselskende!! Er man det når man bare støtter den ene part i en konflikt!

  SvarSlett