torsdag 20. juni 2013

NRK og klimapanel


Hvorfor har Ole Henrik Ellestad  de siste tre gangene NRKs Debatten har hatt klima som tema og forskere har vært til stede, uimotsagt fått anledning til å fremme påstander som ikke har rot i en vitenskapelig virkelighet?

Mange har undret seg over dette. Åpenbart med god grunn.

NRK har forpliktet seg til å gi sitt redaksjonelle innhold et element av økt samfunnsverdi slik at programmene skal være kilder til innsikt, refleksjon og kunnskap. I Aftenposten tar Pål Prestrud ved CICERO Senter for klimaforskning, et kraftig oppgjør med institusjonen , og mener at den bidrar til en misvisende, feilinformert og kunnskapsfattig offentlig debatt "som ikke er i tråd med NRKs mandat".

Prestrud fremholder at Ellestad uimotsagt fått anledning til å fremme påstander som ikke har rot i en vitenskapelig virkelighet, og uten at det har vært aktive klimaforskere til stede som kunne ta til motmæle. . Og da snakker han ikke om faglig begrunnede motforestillinger og usikkerheter som daglig diskuteres i de vitenskapelige tidsskriftene og på de vitenskapelige fagkonferansene, men om faglige spørsmål som for lengst er avklart av forskningen eller er rene faglige spekulasjoner.

Ellestad er ingen klimaforsker, men har som pensjonist interessert seg mye for temaet og er sterkt skeptisk til menneskelig påvirkning av klimaet. Han anklager FNs klimapanel for ensidige konklusjoner og forutinntatthet. Prestrud kaller ham materialforsker. Så langt jeg kan se, er Ellestad kjemiprofessor, tidligere forskningsdirektør ved Senter for industriforskning (senere SINTEF), professor II i petrokjemi og katalyse ved UiO, og sist direktør for området for naturvitenskap og teknologi (NT) i Forskningsrådet.
Prestrud går sterkt ut og skriver at Ellestad  har nærmest gjort det til sitt varemerke å spre faglige feil, gi uetterrettelige beskrivelser av klimaforskningen og spre falske anklager om anerkjente klimaforskere. «Hans påstand er at klimaendringene er naturlige. Men ingen klimaforskere tar ham på alvor når han stadig må ty til faglige feil, uetterretteligheter og falske anklager for å begrunne sitt syn. Dette er ikke en faglig debatt med seriøse motforestillinger til den rådende oppfatning i klimaspørsmålet, men et systematisk forsøk på å skape forvirring om hva dette viktige samfunnsspørsmålet dreier seg om».

Innen vitenskapelige miljøer varierer synet på hvor sterk effekt de menneskelige utslippene gir fra relativt moderate, til ganske ekstreme. FNs klimapanel representerer et anslag nær midten av den vitenskapelige bredden. 2500 vitenskapelige eksperter deltar i høringsprosessene som gjennomføres når panelet skriver rapportene. De er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken, og det store, store flertall av klimaforskere står bak hovedkonklusjonene. Forskerne har aldri vært sikrere på at menneskets utslipp av klimagasser har forårsaket mesteparten av den observerte globale temperaturøkningen siden midten av 1900-tallet.

Klimaspørsmålet provoserer svært sterke økonomiske, nasjonale og politiske interesser, og at en del av motkreftenes reaksjon er å forsøke og frata klimaforskere og klimaforskningen integritet og troverdighet. Pål Prestrud skriver at det finnes en rekke gode dokumentarprogrammer om dette. Han  har ikke sett noen av dem på NRK, «og har heller ikke fått med meg at temaet er behandlet grundig på andre måter av vår rikskringkaster. Når NRK inviterer en av de fremste norske representantene for disse motkreftene i studio uten å ha klimaforskere i panelet tar jeg det for gitt at de vet akkurat hva de gjør».
 
Det hadde vært interessant om NRK ville kommentere kritikken fra Prestrud og andre.  Spør man vitenskapsmenn som ikke ønsker å stille opp? I tilfelle burde dette vært opplyst.  NRK synes i disse programmene å ønske kontrovers og temperatur uansett faglig kvalitet og balanse. Engasjerte politikere og miljøinteresser debatterer greit, men trekker man først inn en mer eller mindre kvalifisert forsker som står for et mindretallssyn,  burde naturligvis en klimaforsker som representerer det store, store vitenskapelig flertall være med.


Klimautviklingen er vår tids store utfordring. Kunnskap er viktigere enn støy. NRK har mange ganger vist at man både henter inn utenfra og selv lager glimrende instruktive og opplysende fremstillinger som bidrar til økt forståelse og godt grunnlag for egne handlinger og meninger, som i neste omgang kan utløse politisk engasjement. De tre omdiskuterte debattprogrammene regner jeg som et lite feilskjær i et langt, langt løp mot en god fremtid også for våre barnebarn 


 Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar