tirsdag 10. mars 2009

SV-program mer totalitært enn liberalt ?

For en del år siden hadde vår familie en plakat på WC, med følgende tekst: ”Når Vårt Parti kommer til makten, skal alle få gjøre som de vil. Og vil de ikke det, skal vi nok få dem til det”. Jeg ble minnet om denne da jeg i Vårt Land i dag leste utkastet til nytt SV-program som vil piske kristen-Norge på plass.

I regjeringen har SV støttet at Den norske kirke og andre trossamfunn selv må få avgjøre om de vil utforme liturgi og dermed kunne vie lesbiske og homofile Nå vil SV at alle unntaksbestemmelser fjernes, også ”reservasjonsretten for religiøse ansettelser og begrensninger i muligheten for kirkelig vigsel”.
For et år siden sa partiet et tydelig ja til at Den norske kirke skulle få bestemme seg i fred og at politikerne skulle holde fingrene fra fatet. Sosialisme er altså det som SV til en hver tid måtte mene

Videre vil et stort mindretall at SVs landsmøte må ta en åpen votering om man skal true store deler av Kristen-Norge med å ta statsstøtten fra dem om de ikke oppfører seg slik SV vil. Et solid mindretall vil også at ”pedagogiske og religiøse alternativer på sikt avvikles”, altså: vekk med alle private skoler: ”Barn som har behov for alternativ pedagogikk skal få det i den offentlige skolen”. SV vil ha ”strengere retningslinjer og kontroll”. Skulle dette ble vedtatt, slår SV på en måte følge med Frp som heller ikke vil at man fritt skal kunne velge opplæring i religions-regi (motstanden mot muslim-skoler)
Mon tro hva statsminister Jens Stoltenberg vil si til dette. Han er jo tidligere elev ved Steinerskoloen. Og hva med Jonas Gahr Støre som sender sine barn til Steiner-skolen og er aktivt i miljøet rundt?

Organisasjoner må ha rett til selv avklare sitt syn på ideologiske, livssynsmessige spørsmål. Retten til ideologisk selvbestemmelse må ikke ofres på den politiske korrekthetens alter

«Suppe, såpe, frelse» er Frelsesarmeens motto. Organisasjonen gjør ufattelig mye godt. Jeg skulle ønske at den ikke hadde paragrafen som sier nei til tillitsverv for praktiserende homofile, men Frelsesarmeen tolker i likhet med en del andre kristne noen bibelord slik at denne bestemmelsen blir en naturlig konsekvens.
Mange andre kristne organisasjoner av disse gjør en god og viktig jobb i nestekjærlighetens tjeneste. Å frata dem støtte fordi de står for sitt eget grunnsyn, er et skremmende godt eksempel på hvordan man kan skade det gode i det bestes navn.

Det blir feil å forlange at organisasjoner skal velge ledere som lever i strid med organisasjonens grunnsyn. Hvis noen har opptakskriterier man ikke liker, går det an å velge noen andre.
Hvis SV skulle mene at partiet bare vil ha ansatte som deler partiets grunnsyn, må vi tåle det. Det finnes andre arbeidsplasser.

Et sant demokrati kjennetegnes av at majoriteten legger forholdene godt til rette for minoritetene. Det sanne demokrati viser seg i et mangfold av syn og meninger.

Det vil nesten alltid være permanente uenigheter mellom en stat og trossamfunn om etiske spørsmål. Denne uenigheten er naturlig, krever respekt og toleranse og beriker et demokrati fordi slikt mangfold er demokratiets kjennetegn.
Vi er inne på en høyst farlig vei om det skulle være slik staten skal ha rett til å si at visse meninger er akseptable og kan få støtte, mens andre meninger ikke er akseptable, og ikke kan få støtte.

SV har mange gode programposter som jeg er hjertelig enig i. Jeg deler på noen felter innvendinger mot de synspunkter som fremmes fra kristent hold når det gjelder homofili, ansettelsespolitikk osv., men jeg kunne ikke drømme om å gå inn for statlige tiltak som brukte økonomiske eller juridiske virkemidler som straff.
Hvis man arbeider mot diskriminering, må man passe seg vel for ikke selv å diskriminere.

For 40-50 år siden var det blant norske kirstne stor motstand mot kvinnelige prester, og for 20 år siden mot kvinnelige biskoper. I dag ser det store flertall at kvinner i slike roller er en berikelse fr kirken og for dens medlemmer, men de som holder på det gamle synes kan naturligvis fremdeles ha kappe og stola. På samme måte vil vi i fremtiden oppleve at det store flertall av kristne i Norge vil tolke Bibelens ord og ånd annerledes enn i dag når det gjelder homofili. Annerledes enn de holdninger som preget det sivile samfunn, som helt frem til 1972 levde med den såkalte konkubinatsparagrafen som bygde på lovens bestemmelser om "Leve ugifte Personer sammen som de være Ægtefolk, straffes de med Bøder eller Fængsel", og "Den, som trods Paatalemyndighedens Advarsel, fortsætter et offentlig Forargelse vækkende samliv i utugtig Omgjængelse med en Person af det andet Kjøn, straffes med Bøder eller Fængsel i indtil 3 Maaneder".

Det finnes i en ikke alt for fjern fortid uhyrlige gjerninger utløst av sosialist/kommunistiske holdninger og utslag som ingen norske sosialister vil forsvare og finne akseptabele i dag (Wikipedia: Alt fra kommunister på ytterste venstre til sosialdemokrater identifiserer seg med sosialismen som overordnet ideologi).
"Nye ting (og jeg kunne tilføye: nye holdninger) må få skje, dei og" sier Vinje.

Enkelte holdninger i SVs programkomite er etter min mening en stor trussel mot frihetsbegrepet. Over tid kan det resultere i at meninger som kommer til orde i den allmenne debatt vi bli mer og mer harmonisert i samsvar med et knippe ukontroversielle og statsgodkjente meninger.

”Det handler om å dra samfunnet i en mer liberal retning”, sier nestleder Audun Lysbakken.
Tolker han da begrepet liberal på norsk eller amerikansk? I USA er liberal nærmest et skjellsord for folk man mer er for venstreorienterte. På norsk er det å være liberal i følge Wikipedia å ”vere open, romsleg, tolerant”, mens Store Norske Leksikon sier at liberale er i mot ”offentlige restriksjoner, inngrep, reguleringer, sensurtiltak o.l. skal tas bort”.
”Liberal retning”? Jeg synes Lysbakken tvertimot står for ensretting, tvang mot annerledestenkende. Han er på god vei i retning totale regimer, der alt handler om å bygge opp om det syn makthaverne har.

4 kommentarer: