onsdag 25. mars 2009

"Mishandling" av mindreårige asylsøkere

Får mye, må gi mye - FN kritiserer Norges behandling av asylsøkerbarn - over 3 år i mottak - Soria Moria ikke oppfylt - enn om barna var norske - "iskalde vinder" - "ekkelt"

Driver Regjeringen barnemishandling når den lar barn leve i år etter år i norske asylmottak? Er det gjestfritt og raust av verdens rikeste land å kaste ut barn som har bodd her i 6-7 år?
Av den som har fått mye, skal mye kreves. Norge har fått mye. Naturgitte ressurser gir oss toppgevinst i verdens-Lotto uten at vi har kjøpt lodd.Men hva med rausheten, gjestfriheten, i dette tilfelle mindreårige asylsøkere?

Hva gjør vi med det faktum at FN gjentatte ganger har kritisert norske myndigheter for behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere?

Hvert år kommer mellom 200 og 300 asylsøkende barn til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Norske barn uten voksne til å ta seg av dem, blir tatt hånd om av barnevernet. De enslige mindreårige asylsøkerne over 15 blir i dag overlatt til UDI, som i motsetning til barnevernet ikke har noen form for spesialkompetanse på barn.

Dagsavisen kan fortelle at mer enn 200 asylbarn har i dag bodd i mottak i mer enn tre år. ”Byråkratisk sommel? Mangel på ressurser?”
Regjeringen skylder på den voldsomme asylanttilstrømmingen som årsak til at disse barna nå ikke får omsorgen de har krav på. Ville den brukt samme argumentasjon om det var et økt antall norske barn som opplevde omsorgssvikt?

Jeg slutter meg helhjertet til Dagsavisens konklusjon: "Behandlingstida må betydelig ned. Snakker man om innstramming, er det her den må komme. Det er også nødvendig å sette tidsfrister for hvor lenge et barn kan hioldes i et asylmottak før det utløser en forpliktelse til varig opphold....For oss synes tre år å være altfor lenge."
Forøvrig: Ros til stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KrF) som har stått på, fulgt saken, ikke gitt myndighetene fred. Slik skal det være!

Det har stått mange hjerteskjærende historier om asylbarn i norske medier i den senere Noen med, noen uten omsorgspersoner. Noen er født og oppvokst i Norge, går i norsk barnehage, har norske venner. Det er inhumant å kaste dem ut.

"Barn til knytning til Norge skal tillegges større vekt enn i dag", sa Bjarne Håkon Hanssen i 2006. Det ser vi ikke mye til, på samme måte som vi så at myndighetene ikke la vekt på dette da man ville tvangsutsende et par hundre kurdere, MUFerne, som hadde bodd her i 10-11 år.
I den saken tvang opinionen Regjeringen til å snu. Nå må det kjempes for å få en verdig behandling av de utsatte gruppene.

Kort om saksforløpet:
September 2005. Soria Moria-erklæringen: "Regjeringen vil føre en human, solidarisk og rettsikker flyktning- og asylpolitikk."
"Norge har en klar moralsk forpliktelse til å ta sitt ansvar for mennesker som trenger beskyttelse."
"Regjeringen vil...Forbedre vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge og overføre omsorgsansvaret for disse til barnevernet".


April 2006: Forslag fra Bjørg Tørresdal og Jon Lilletun (begge KrF):Stortinget ber Regjeringen som et engangstilfelle gi de barnefamiliene som pr. i dag har vært i norske mottak i tre år eller lenger, mulighet til å få sakene sine grundig behandlet på nytt, med sterk presumpsjon om at oppholdstillatelse innvilges.

Juni 2006: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) sender en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) og til Utlendingsnemnda (UNE) om å stille i bero asylsøknader som berører barn som har vært i Norge i tre år eller mer. Instruksen betyr at disse sakene ikke blir avgjort før ny lov og forskrift er på plass. Til Dagbladet sier han:
"Vi må forholde oss til at barn raskere opparbeider seg tilknytning til landet enn det voksne gjør. Og av hensyn til barnet må det føre til at flere får bli, selv om medaljens bakside kan være at foreldre som ikke har et beskyttelsesbehov og ikke har samarbeidet med myndighetene om retur, får bli i landet. Det er et dilemma. Det kan gi et signal om at det lønner seg å ikke samarbeide med myndighetene. Men her har regjeringen skåret gjennom av hensyn til barnet."

Oktober 2006: "Barn som er under 15 år og som sitter på asylmottak skal nå få ivaretatt sine tilbud gjennom barnevernet" sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. "Dette omfatter dette bare 10 prosent av alle barn på norske asylmottak", fastslår advokat Rikke Lassen.

Januar 2008: Barnevernet overtar omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, i måneden før er dørene til det nye omsorgssenteret på Eidsvoll åpnet.

Oktober 2008: Regjeringen går bort fra løftet om å la barnevernet overta omsorgen for de eldste enslige mindreårige asylsøkerne mellom 15 og 18 år. "Det er ikke praktisk mulig eller faglig forsvarlig å etablere plasser i barnevernet for de eldste barna i 2009."

Marianne Borgen, leder av Redd Barnas Norgesprogram: "Budsjettet er et løftebrudd De eldste asylbarna blir utsatt for systematisk diskriminering. De får et dårligere omsorgstilbud og dårligere rettssikkerhet enn andre mindreårige uten foreldre i Norge."

Oktober 2008: Regjeringen strammer inn asylpolitikken gjennom 13 punkter, blant dem to tiltak som direkte gjelder enslige mindreårige asylsøkere:
"Dublin II-regelverket skal også gjelde enslige mindreårige asylsøkere: Dersom asylsøkeren tidligere har søkt asyl i et annet land, kan Norge returnere søkeren dit. Fra fylte 16 år kan asylsøkeren gis en midlertidig tillatelse uten rett til fornyelse. Asylsøkere fra 16 år får bli til de fyller 18 år, og sendes så hjem."

Flyktningrådgiver Thale Skybak, Redd Barna: "Innvandringsregulerende hensyn må aldri gå på bekostning av barns særskilte behov for omsorg og trygghet, men nå er det akkurat det som skjer. Vi er sterkt kritiske til at barn brukes som virkemiddel i regjeringens innstramming av asylpolitikken."

November 2008: Bjørg Tørresdal stiller spørsmålet: "Regjeringen har varslet en rekke innstramminger i asylpolitikken for å redusere tilstrømming av asylsøkere til Norge. Innebærer disse tiltakene også en strengere praksis i vurderingen av barns tilknytning til riket, og, dersom svaret er nei, hvordan vil statsråden sikre at innstrammingene ikke rammer barn ved at praksis overfor barn og vurderingen av deres tilknytning til riket blir strengere?"

Dag Terje Andersen, statsråd:...."Selv om man etter en helhetsvurdering finner at det foreligger sterke menneskelige hensyn blant annet som følge av barnets tilknytning til Norge, er det ikke dermed gitt at barnet vil få en oppholdstillatelse. I vurderingen av om tillatelse skal gis etter utlendingsloven § 8annet ledd vil det blant annet kunne tillegges vekt om det foreligger omstendigheter som kan medføre utvisning. I noen saker kan det også være slik at hensynet til barnets beste, som i følge barnekonvensjonen skal vurderes i alle saker som gjelder barn, taler for at søknaden avslås/klagen ikke tas til følge. Hvis hensynet til barnets beste taler for at barnet bør være i hjemlandet, vil det kunne føre til at oppholdstillatelse ikke gis...."

Desember 2008: 40 organnisasjoner går sammen om "NESTEKJÆRLIGHET.NO 2008 - OPPROP FOR EN MER HUMAN ASYLPOLITIKK":.
"Regjeringens innstramming i asylpolitikken denne høsten har møtt massiv kritikk fra brede lag i samfunnet.
Den uttalte hensikten med tiltakene er å sende signaler som skal advare 'feil' mennesker mot å komme hit – det vil si de som i følge myndighetene ikke har beskyttelsesbehov.
Men dette betyr at regjeringen direkte rammer mennesker som allerede er her, for å skremme andre fra å komme hit. Og man gjør situasjonen vanskeligere for alle, også de med reelt beskyttelsesbehov.
Det er verken humant eller rettferdig å gjøre forholdene verre for noen for å skremme andre. Det er snarere i strid med fundamentale etiske prinsipper."


Nov.2008 - mars 2009:
Norske sosialdemokrater forvalter sin arv ved å utkjempe politiske slag skulder ved skulder med storkapitalen. Motstanderne har vært folk som Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Flyktningshjelpen. Det smaker – vel, ekkelt. Og det er bare begynnelsen. Anders Heger, Dagsavisen

I bunnen av asylpolitikken ligger det en holdning som er tranghjertet.
Olav Skjevesland, biskop

Ap har gjenerobret posisjonen som Norges mest harry parti. Fra toppen av regjeringsbygget supplerer Stoltenberg seg selv med en iskald asylpolitikk og manisk veisatsing. Hege Ulstein, Dagsavisen

Jeg tror effekten av regjeringens asyl-innstramminger, kan bli en inhuman prosess, ikke minst overfor barna.
Laila Riksaasen Dahl, biskop

Neste gang Stoltenberg hevder at regjeringens hovedoppgave er å gjennomføre det den lovet på Soria Moria, vil han bli møtt med spørsmålet: hva med asylpolitikken? Arne Strand, Dagsavisen

Hvis vi ikke er med liberale i forhold til flyktninger, er det ikke flyktningene det er synd på. Det er oss.
Victor Norman, ex-statsråd, H

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar